Kết quả học tập

Thẩm định bằng gốc TN đại học

Học viên cao học khóa K22 đợt 1 và K21 (đợt 1 và đợt 2) và các học viên chưa thẩm định bằng gốc TN đại học cần nộp bằng gốc kèm theo 02 bản chứng thực cho Chủ nhiệm lớp theo thời hạn trước ngày 03/01/2023 để Khoa tổng hợp gửi Phòng QLĐT   …