Quy định – Biểu mẫu

Quyết định ban hành Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

Ban hành kèm theo Quyết định số 389/QĐ-ĐHM ngày 27/09/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội Theo qui định này: Mức học bổng loại Khá bằng mức học phí niên chế theo qui định của Nhà trường Mức học bổng loại Giỏi bằng mức học phí niên chế theo qui định của Nhà …

Văn bản về công tác Đào tạo (cập nhật ngày 27/02/2018)

+ Quy định đào tạo ĐHVLVH theo hệ thống tín chỉ  tại Viện Đại học Mở Hà Nội ban hành theo Quyết định số 318/QĐ-ĐHM ngày 26/08/2017 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội.  + Quyết định 289 Ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ   Quy định đào tạo …