Khoa Luật - ĐH Mở Hà Nội

Thông báo

Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Đại học trực tuyến

Tin quan trọng

Tin tức - Sự kiện

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

THÔNG BÁO (V/v: Đăng ký tham gia cuộc thi Olympic Tin học,Tiếng Anh không chuyên năm 2017)

17-02-2017

Chi tiết thông báo xem tại đây. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ thầy Hoàng qua email: hoang.legaladvisor@gmail.com 

Read more
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG NGHỀ LÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI NGÀNH LUẬT TẠI VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG NGHỀ LÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI NGÀNH LUẬT TẠI VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

10-12-2016

Trong những năm vừa qua, được sự chỉ đạo và quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Viện Đại học Mở Hà Nội, với sự phối hợp hiệu quả với các đơn vị trong nhà trường và sự nỗ...

Read more
Khoa Luật vô địch Giải bóng đá sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2016

Khoa Luật vô địch Giải bóng đá sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2016

24-11-2016

Chiều ngày 17/11/2016, tại sân bóng Minh Kiệt, ngõ 104 Nguyễn An Ninh đã diễn ra trận chung kết và lễ bế mạc Giải bóng đá sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2016. Đây là một hoạt...

Read more
Cuộc thi tìm kiếm tài năng sinh viên "Econ - Law's Got Talent 2016"

Cuộc thi tìm kiếm tài năng sinh viên "Econ - Law's Got Talent 2016"

24-11-2016

Để thiết thực chào mừng 23 năm ngày thành lập Viện Đại học Mở Hà Nội (03/11/1993 - 03/11/2016), hướng tới chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, bên cạnh Giải bóng đá sinh viên khoa Luật năm 2016, Liên...

Read more
LỄ KỶ NIỆM CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 – KHOA LUẬT VIỆN ĐH MỞ HÀ NỘI

LỄ KỶ NIỆM CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 – KHOA LUẬT VIỆN ĐH MỞ HÀ NỘI

10-11-2016

Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhằm tôn vinh những người đã và đang ngày đêm miệt mài tâm huyết vì sự nghiệp trồng người, ngày 08/11/2016 Khoa Luật đã long...

Read more
Chi bộ Khoa Luật kết nạp 03 sinh viên ưu tú vào Đảng

Chi bộ Khoa Luật kết nạp 03 sinh viên ưu tú vào Đảng

25-10-2016

Ngày 21/10/2016, Chi bộ Khoa Luật thuộc Đảng bộ Viện Đại học Mở Hà Nội đã long trọng tổ chức buổi Lễ kết nạp đảng viên cho 03 quần chúng sinh viên ưu tú của khoa Luật. Sự kiện khẳng...

Read more

Tin đào tạo

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Kết quả thi môn Luật Hôn nhân gia đình (Ngành Luật Quốc tế - Khóa 2015 - Thi ngày 09/12/2016)

17-01-2017

Lớp LQT15-01  (P1 P2) Lớp LQT15-02  (P1 P2) Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ thầy Phương qua email: trancaophuong@hou.edu.vn 

Read more

Kết quả thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Khóa 2016 - Thi ngày 05/12/2016)

12-01-2017

Lớp LH16-01 (P1 P2 P3) Lớp LKT16-01 (P1 P2 P3) Lớp LKT16-02 (P1 P2) Lớp LQT16-01 (P1 P2) Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ thầy Sơn qua email: sontvpl@hou.edu.vn

Read more

Kết quả thi môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin (Khóa 2016 - Thi ngày 05/12/2016)

11-01-2017

Lớp LH16-01 (P1 P2 P3) Lớp LKT16-01 (P1 P2 P3) Lớp LKT16-02 (P1 P2) Lớp LQT16-01 (P1 P2) Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ thầy Sơn qua email:   sontvpl@hou.edu.vn 

Read more

Kết quả thi môn Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam (Khóa 2016 - Thi ngày 05/12/2016)

11-01-2017

Lớp LH16-01 (P1 P2 P3) Lớp LKT16-01 (P1 P2 P3) Lớp LKT16-02 (P1 P2 ) Lớp LQT16-01 (P1 P2) Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ thầy Sơn qua email:  sontvpl@hou.edu.vn 

Read more

Kết quả thi môn Pháp luật Liên minh châu Âu (Ngành Luật Quốc tế - Khóa 2014 - Thi ngày 22/11/2016)

11-01-2017

Lớp LQT14-01 (P1 P2)  Lớp LQT14-02 (P1 P2)  Mọi thắc mắc liên hệ thầy Quân theo email:  buihongquandhl@gmail.com 

Read more

Kết quả thi môn Pháp luật kinh doanh bất động sản (Ngành Luật Kinh tế - Khóa 2014 - Thi ngày 28/11/2016)

11-01-2017

Lớp LKT14-01 (P1 P2)  Lớp LKT14-02 (P1 P2)  Mọi thắc mắc liên hệ thầy Quân theo email:  buihongquandhl@gmail.com 

Read more

Ảnh hoạt động

Liên hệ

Cơ sở 1: Phòng A3.3 Nhà B101, Nguyễn Hiền, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

043.8693573; 043.6230434

 

Cơ sở 2: 193 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.

 

043.6343534

 

Fax 043.6230434

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

738809
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng cộng
135
444
2404
718795
6108
8374
738809

IP của bạn: 68.180.231.32
Server Time: 2017-02-19 11:26:11

Bản quyền thuộc Khoa Luật - Đại học Mở Hà Nội