Khoa Luật - ĐH Mở Hà Nội

Thông báo

Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Đại học trực tuyến

Tin quan trọng

Tin tức - Sự kiện

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
Tọa đàm " Pháp luật Việt Nam về thực hiện quyền tư pháp"

Tọa đàm " Pháp luật Việt Nam về thực hiện quyền tư pháp"

14-08-2016

Ngày 10/8/2016, Tọa đàm “Pháp luật Việt Nam về thực hiện quyền tư pháp” do Khoa Luật tổ chức đã diễn ra thành công.    Tham dự tọa đàm về phía đại biểu khách mời có: - PGS.TS. Nguyễn Như Phát - Nguyên...

Read more
Thông tin đăng ký xét tuyển sinh Đại học Chính quy 2016 tại Viện Đại học Mở Hà Nội

Thông tin đăng ký xét tuyển sinh Đại học Chính quy 2016 tại Viện Đại học Mở Hà Nội

02-08-2016

Click xem chi tiết: http://tuyensinh.hou.edu.vn/bantin?read=BT044

Read more
Lễ công bố quyết định bổ nhiệm các Phó Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm các Phó Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021

25-07-2016

Ngày 22 tháng 07 năm 2016, Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm các Phó Viện trưởng. Đến dự buổi Lễ có: TS. Nguyễn Mai Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch...

Read more
THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN NGÀNH LUẬT

THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN NGÀNH LUẬT

19-07-2016

Đứng trước yêu cầu về chất lượng ngày càng cao của thị trường nhân lực, Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội luôn nỗ lực tạo ra môi trường rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên...

Read more

Danh mục VBPL được sử dụng thi tốt nghiệp hệ chính quy khóa K2012 - năm 2016

23-05-2016

Quy định về Danh mục Văn bản pháp luật được sử dụng thi tốt nghiệp hệ chính quy K2012 năm 2016 đối với: - Ngành Luật Kinh tế (tải về tại đây) - Ngành Luật Quốc tế (tải về tại đây) Mọi thắc mắc vui...

Read more
Thông tin thực tập diễn án K14 ngày 09/5/2016

Thông tin thực tập diễn án K14 ngày 09/5/2016

10-05-2016

Để kết hợp lý thuyết với thực tiễn hoạt động xét sử, nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học cũng như tăng cường hiểu biết thực tiễn hoạt động tố tụng cho sinh viên, ngày 09/5/2016...

Read more

Tin đào tạo

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
Tọa đàm " Pháp luật Việt Nam về thực hiện quyền tư pháp"

Tọa đàm " Pháp luật Việt Nam về thực hiện quyền tư pháp"

14-08-2016

Ngày 10/8/2016, Tọa đàm “Pháp luật Việt Nam về thực hiện quyền tư pháp” do Khoa Luật tổ chức đã diễn ra thành công.    Tham dự tọa đàm về phía đại biểu khách mời có: - PGS.TS. Nguyễn Như Phát - Nguyên...

Read more

Lịch thi và nội dung ôn tập chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ ngày 13/8/2016

10-08-2016

Chi tiết lịch thi: xem tại đây. Danh sách phòng thi: xem tại đây. Nội dung ôn tập kỹ năng nói.  

Read more
Thông tin đăng ký xét tuyển sinh Đại học Chính quy 2016 tại Viện Đại học Mở Hà Nội

Thông tin đăng ký xét tuyển sinh Đại học Chính quy 2016 tại Viện Đại học Mở Hà Nội

02-08-2016

Click xem chi tiết: http://tuyensinh.hou.edu.vn/bantin?read=BT044

Read more
Danh sách trúng tuyển bằng đại học thứ 2 ngành Luật Kinh tế năm 2016

Danh sách trúng tuyển bằng đại học thứ 2 ngành Luật Kinh tế năm 2016

26-07-2016

Chi tiết danh sách trúng tuyển xem tại đây. Mọi chi tiết vui lòng xin liên hệ số điện thoại 043 869 3573 hoặc email:  khoaluat@hou.edu.vn   

Read more
Lễ công bố quyết định bổ nhiệm các Phó Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm các Phó Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021

25-07-2016

Ngày 22 tháng 07 năm 2016, Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm các Phó Viện trưởng. Đến dự buổi Lễ có: TS. Nguyễn Mai Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch...

Read more
THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN NGÀNH LUẬT

THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN NGÀNH LUẬT

19-07-2016

Đứng trước yêu cầu về chất lượng ngày càng cao của thị trường nhân lực, Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội luôn nỗ lực tạo ra môi trường rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên...

Read more

Ảnh hoạt động

Liên hệ

Cơ sở 1: Phòng A3.3 Nhà B101, Nguyễn Hiền, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

043.8693573; 043.6230434

 

Cơ sở 2: 193 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.

 

043.6343534

 

Fax 043.6230434

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

650910
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng cộng
39
970
3124
625566
39
32328
650910

IP của bạn: 91.194.84.106
Server Time: 2016-09-01 01:30:43

Bản quyền thuộc Khoa Luật - Đại học Mở Hà Nội