SINH VIÊN KHOA LUẬT – TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU CHỦ NHẬT ĐỎ