KẾT QUẢ CUỘC THI “PHIÊN TOÀ GIẢ ĐỊNH – THE LUMINOUS COOT COURT 2023