Lịch học

Thông báo tổng hợp đăng ký NCKH sinh viên

Thông báo đến các nhóm sinh viên để nắm được thông tin và nộp đề cương sơ bộ (theo mẫu). Thông báo đã gửi trước đó là chậm nhất là ngày 20/8/2021 để Khoa còn tiến hành họp Hội đồng xét duyệt. Hình thức nộp đề cương: Bản mềm qua Email: quept@hou.edu.vn Lưu ý cách ghi tên file: .. Vd: NguyenvanA.Giaiquyettranhchapbangtrongtaithuongmai …