Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO CÁC DỰ THẢO VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Thông báo về việc lấy ý kiến đóng góp cho các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII: Toàn bộ các văn kiện Đại hội XIII theo đường link: http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/cong-bo-du-thao-cac-van-kien-dai-hoi-xiii-cua-dang-de-lay-y-kien-nhan-dan-566046.html Việc lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của …

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI KHOA LUẬT

I. GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT KINH TẾ (Mã ngành: 7380107) Toàn bộ chương trình đào tạo gồm 131 tín chỉ (Không kể giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất). Thời gian đào tạo tối thiểu là 3 năm. Với mục tiêu trang bị cho người học kiến thức …

THÔNG BÁO ĐƯỜNG LINK TRỰC TUYẾN TỌA ĐÀM: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CÁC HỌC PHẦN THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP, THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY”

Khoa Luật thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy Khoa Luật đường link Google meet (live) để tham dự Tọa đàm “Nâng cao chất lượng đào tạo các học phần thực tập nghề nghiệp, thực hành nghề nghiệp đối với sinh viên hệ chính quy” do Khoa Luật tổ chức. Đường link: https://stream.meet.google.com/stream/810d1f5b-1e3b-4e88-815e-b5d16cb014a0 …

THÔNG BÁO ĐĂNG KÍ THAM DỰ TỌA ĐÀM: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC TẬP, THỰC HÀNH NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY KHOA LUẬT

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo về các học phần thực tập định hướng nghề nghiệp, thực hành nghề nghiệp, Khoa Luật tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng các học phần thực tập, thực hành cho sinh viên hệ chính quy Khoa Luật”, cụ thể như sau: 1. Thời gian: …