Lịch thi

Thông báo tổng hợp đăng ký NCKH sinh viên

Thông báo đến các nhóm sinh viên để nắm được thông tin và nộp đề cương sơ bộ (theo mẫu). Thông báo đã gửi trước đó là chậm nhất là ngày 20/8/2021 để Khoa còn tiến hành họp Hội đồng xét duyệt. Hình thức nộp đề cương: Bản mềm qua Email: quept@hou.edu.vn Lưu ý cách ghi tên file: .. Vd: NguyenvanA.Giaiquyettranhchapbangtrongtaithuongmai …

THÔNG BÁO: LỊCH THI HỌC KÌ 3 NĂM HỌC 2019-2020

Khoa Luật thông báo lịch thi học kì 3 (kì phụ) năm học 2019 – 2020 chi tiết: Tại đây Trong trường hợp cần thêm thông tin, liên hệ: + Văn phòng Khoa Luật: Tầng 2 Tòa Nhà D, Khu giảng đường Khoa Luật: 04 36343534 + Cô Đỗ Huyền Trang phụ trách kế hoạch: 0769699934