Khoa Luật tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp thạc sỹ ngành Luật Kinh tế