THÔNG BÁO: VỀ VIỆC THU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP, THỰC TẬP TỐT NGHIỆP