Đào tạo

Thông báo về việc quét trùng lặp Luận văn thạc sỹ kèm Hướng dẫn và Danh sách tài khoản để quét trùng lặp

Học viên cao học chú ý: quét trùng lặp từ chương 1 (không quét phần mở đầu). Kết quả ĐẠT nếu dưới 35%. Khi ĐẠT thì gửi bản mềm Luận văn đã ĐẠT vào email: caohocluat@hou.edu.vn; đồng thời in 05 cuốn Luận văn bìa mềm cho Chủ nhiệm lớp. Hạn thu luận văn để tổ chức …