THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO TRONG HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2020-2021