Quyết định ban hành Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy