THÔNG BÁO SAU TỌA ĐÀM “NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ THANH TOÁN QUA VÍ ĐIỆN TỬ”