THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN ĐĂNG KÍ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2019 – 2020