Kết quả thi môn Luật Ngân hàng (Ngành Luật Quốc tế – Khóa 2014 – Thi ngày 29/09/2016)