Thông báo (V/v: Tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2014)