Hội diễn văn nghệ “Khát vọng tuổi trẻ” thành công rực rỡ