Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của Viện Đại học Mở Hà Nội