THÔNG BÁO (V/v: Kế hoạch thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh năm 2015)