THÔNG BÁO (V/v: Tổ chức Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy năm 2015)