Quy định về khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên chính quy khóa 2012-2016