TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN DÀNH CHO SINH VIÊN GIỮA KHÓA VÀ CUỐI KHÓA NĂM HỌC 2023 – 2024