Đối thoại để hỗ trợ học viên, sinh viên được tốt hơn – tinh thần phục vụ người học tại Viện Đại học Mở Hà Nội