THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ TÀI LIỆU CHO TÂN SV KHÓA K20 (2020 – 2024)