THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM DỪNG ĐÓN SINH VIÊN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT, GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH