CÔNG VĂN SỐ 2125/ĐHM VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19