Hoạt động Khoa

Thông báo buổi diễn án năm 2014

Để kết hợp lí thuyết với thực tiễn hoạt động xét xử nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học cũng như tăng cường hiểu biết về hoạt động tố tụng cho sinh viên, Khoa Luật tổ chức cho sinh viên các lớp khóa 2011 và 2012 thực hành diễn án môn …

Thông tin thực tập diễn án

Để kết hợp lí thuyết với thực tiễn hoạt động xét xử nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học cũng như tăng cường hiểu biết thực tiễn hoạt động tố tụng cho sinh viên, Tổ bộ môn Luật Tố tụng hình sự đã tổ chức cho sinh viên các lớp LKT09, …