Tốt nghiệp

Thông báo kế hoạch thi chuẩn đầu ra năng lực Tiếng Anh năm 2014

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA LUẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                 Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2014   THÔNG BÁO (Kế hoạch thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh năm 2014)   – Thực hiện Công …