TOẠ ĐÀM VỚI TRƯỜNG LUẬT – ĐẠI HỌC MỞ SUKHOTHAI THAMMATHIRAT