THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO CÁC DỰ THẢO VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG