THÔNG BÁO (V/v: Kế hoạch thu học phí kỳ I năm học 2014-2015)