Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Viện Đại học Mở Hà Nội