Kế hoạch Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với học viên, sinh viên năm học 2019-2020