Hưởng ứng “Tháng Hành động vì An toàn Thực Phẩm 2021”