Hội thảo “Tổ chức đào tạo ngành Luật theo học chế tín chỉ tại Viện Đại học Mở Hà Nội”