CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO KHOA VÀ SINH VIÊN NĂM HỌC 2018-2019