Chi bộ Khoa Luật kết nạp 02 sinh viên ưu tú vào Đảng