Thông báo về việc phát động cuộc thi Tìm hiểu về Viện Đại học Mở Hà Nội