THÔNG BÁO MỞ THÊM LỚP MÔN VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÍ TÍN CHỈ HỌC KÌ 3 NĂM HỌC 2019-2020