THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÁC HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP TRONG CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO