Lần đầu tiên tại Đại học Mở Hà Nội: Thi Olympic Tin học – Tiếng Anh không chuyên qua hình thức trực tuyến