Thông báo về việc nộp giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự đối với nam sinh viên hệ chính quy