4 nhóm đối tượng sinh viên được hỗ trợ, 3 nhóm có thể được giảm tới 50% học phí vì dịch bệnh Covid-19