THÔNG BÁO (Kế hoạch viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên chính quy Khóa 2011)