THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÍ TÍN CHỈ HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2020-2021