THÔNG BÁO: điều chỉnh lịch học lớp Luật đất đai – ca chiều ngày 24/3/2020