Điều kiện viết khoá luận tốt nghiệp đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy khóa 2012 – 2016 ngành Luật Kinh tế & Luật Quốc tế