Hội nghị giao ban công tác dư luận xã hội tháng 9 năm 2019