Chi bộ Khoa Luật kết nạp Đảng viên mới tháng 6/2019